HOTEL CRACOVIA

 • Główne wejście do Hotelu
 • Główne wejście do Hotelu
 • Główne wejście do Hotelu

HOTEL CRACOVIA Pany

Hotel Cracovia – doskonały przykład powojennego modernizmu, jeden z najbardziej nowatorskich obiektów lat sześćdziesiątych w Polsce, w którego miejscu inwestor – spółka Echo Investment – zamierza wznieść centrum handlowe. Wyburzenie hotelu byłoby ogromną szkodą dla dziedzictwa materialnego Krakowa – porównywalną do utraty takich obiektów jak dworzec w Katowicach bądź warszawski Supersam. Zagrożony jest także ład przestrzenny całej okolicy – inwestor planuje zabudowę całej działki łącznie z placem przed budynkiem oraz przebudowę przestrzeni publicznych wokół inwestycji, w sposób podporządkowujący je zwiększonemu ruchowi samochodowemu.

O wadze problemu świadczy też zainteresowanie mieszkańców Krakowa losami budynku – według sondażu przygotowanego dla Radia Kraków przez TNS OBOP aż 61% ankietowanych sprzeciwia się planom rozbiórki Cracovii.

Walczymy o prawną ochronę dziedzictwa narodowego, do którego zalicza się Hotel Cracovia, która jest jednym z konstytucyjnych obowiązków organów państwa. Jesteśmy przekonani, że dzięki takiemu działaniu uda się ocalić ten cenny obiekt oraz przywrócić mu świetność po przeprowadzeniu koniecznych remontów i modernizacji. Przykłady podobnych adaptacji budynków modernistycznych z Europy Zachodniej, jak Hotel Radisson SAS w Kopenhadze projektu Arne Jacobsena czy niedawna modernizacja Domu Towarowego Okrąglak w Poznaniu autorstwa Marka Leykama pokazują, że odpowiednio utrzymana architektura modernizmu może stać się jednym z ważniejszych elementów miejskiego krajobrazu, wzbogacając jego wartość historyczną, kulturową, a także historyczną.

Pragniemy wyrazić poparcie dla zaproponowanych zapisów projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Błonia Krakowskie”, które nakazują zachowanie istniejącego układu przestrzennego i obiektów uznanych za zabytkowe. Popieramy także działania Pani v-ce prezydent Elżbiety Koterby, które zdecydowanie negatywnie odnoszą się do planów dewelopera związanych z wyburzeniem hotelu i zniszczeniem istniejącego układu przestrzeni publicznych w tym miejscu.

Podpisz petycję!
Zabytki modernizmu prawnie chronione

Facebook
HOTEL CRACOVIA Pany

Zdobądź t-shirt z Hotelem Cracovia
Reakcja na architekturę

Analiza architektoniczno-urbanistyczna otoczenia Hotelu Cracovia, autor: dr Zbigniew Beiersdorf
Pobierz dokument PDF

Fakty i Mity

 • MIT: Hotel Cracovia nie ma żadnej wartości architektonicznej, nie zasługuje na ochronę konserwatorską

  FAKT: Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) przez zabytek rozumiana jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Wartość historyczna: Hotel Cracovia, to jeden z najwcześniejszych w Polsce przykładów odejścia przez rodzimą architekturę od doktryny socrealizmu, symbol przełomu obecny od ponad pół wieku w kluczowym miejscu na mapie Krakowa. Jest to także świadek ważnego momentu w historii polskiej i krakowskiej architektury, okresu po 1956 r., którego pamiątki od ponad dekady są konsekwentnie wyrzucane na śmietnik (Uniwersytet Pedagogiczny, Biprostal…) Wartość naukowa: Hotel Cracovia, to jeden z pierwszych w Polsce i pierwszy w Krakowie przykład zastosowania ściany kurtynowej. Kilka lat po Lever House w Nowym Jorku wprowadzenie tej technologii nad Wisłę stanowiło przełomowy gest w dziejach technologii stosowanej w polskim budownictwie.

 • MIT: Parking przed Hotelem Cracovia nie ma żadnej wartości, można go zabudować

  FAKT: Przestrzeń pomiędzy Hotelem Cracovia a Muzeum Narodowym już w 1910 roku w ramach projektu "Wielkiego Krakowa" została zarezerwowana na potrzeby miejskiego placu o charakterze reprezentacyjnym. Dzięki odsunięciu linii zabudowy hotelu możliwe jest szerokie otwarcie na perspektywę Kopca Kościuszki od strony Starego Miasta, oraz odpowiednie przedpole dla dosyć dużej bryły hotelu.

 • MIT: Cracovię należy zburzyć, ponieważ jest pełna rakotwórczego azbestu

  FAKT: Jako problem nie do pokonania przedstawia się także obecność azbestu w elementach chronionej wpisem do ewidencji zabytków ściany kurtynowej. Jak wykazuje ekspertyza wykonana na zamówienie inwestora azbest nie posiada śladów uszkodzeń. Oczywistym jest, że sama elewacja potrzebuje remontu i zastąpienia zużytych materiałów nowymi. Nie jest to jednak przesłanka do wyburzenia obiektu, co można odczytać z dotychczasowych doniesień prasowych. Z podobnych powodów nie wyburza się setek innych budynków w Polsce, lecz sukcesywnie usuwa szkodliwy materiał.

 • MIT: Hotel Cracovia jest w bardzo złym stanie technicznym

  FAKT: Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji przygotowana na zlecenie inwestora opisuje stan techniczny budynku jako dobry. Co więcej uwzględniając wiek budynku i poziom wykonastwa robót budowlanych w latach których powstawał, autorzy ekspertyzy piszą o stanie lepszym niż przewidywany. Budynek nosi normalne ślady użytkowania, które usunąć można podczas remontu.

 • MIT: Nie da się w nim prowadzić żadnej działalności

  FAKT: Hotel można zaadaptować na wiele różnych funkcji. Wskazują na to znakomite przykłady rewitalizacji podobnych obiektów z miast Europy zachodniej, ale również Polski - jak spektakularny remont Domu Handlowego Okrąglak w Poznaniu, warszawskie dworce kolejowe po odświeżeniu czy wreszcie zaledwie 10 lat młodszy od Cracovii stołeczny Hotel Victoria, który do dziś mieści najbardziej luksusową markę sieci Accor - Sofitel. W tym roku rozpocznie się remont Hotelu Victoria, który pochłonie 35 mln zł. Dzięki niemu hotel ma stać się jednym z najbardziej prestiżowych obiektów w mieście.

 • MIT: Wpis do rejestru zabytków ogranicza swobodę działalności inwestora niemal do zera

  FAKT: Hotel Cracovia wraz z Kinem Kijów został wpisany do gminnej ewidencji zabytków, która nie chroni go na takim samym poziomie jak wpis do rejestru. Przykład poznańskiego Okrąglaka, wpisanego do rejestru zabytków już w 2003 roku pokazuje, że taki zapis nie ogranicza praw właściciela do inwestowania w posiadany obiekt. Dodatkowo ewentualny wpis do rejestru zabytków umożliwiłby pozyskanie środków na renowację budynku m.in. ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Inwestor kupując tak ważny obiekt dla historii polskiej architektury musiał liczyć się z konsekwencjami płynącymi z tego faktu - ale również profitami. Bowiem poza samą działką i budynkiem kupił prawa do posługiwania się bogatą historią tego miejsca, jego rozpoznawalność i wizerunek.

 • MIT: Galeria handlowa ożywi martwą dziś przestrzeń

  FAKT: Przestrzeń pomiędzy Hotelem Cracovia a Muzeum Narodowym to ważny punkt przesiadkowy oraz docelowy wielu podróży w mieście. Brama do krakowskich Błoń na których odbywa się co roku szereg ważnych imprez plenerowych, miejsca rekreacji i wypoczynku tysięcy Krakowian. Przestrzeń ożywia także pobliski stadion Cracovii a planowana przebudowa placu przed Muzeum Narodowym i związane z nim utworzenie "Muzeum Forum" sprawi że w miejscu tym na stałe zagoszczą plenerowe wystawy artystyczne. Obszar ten jest żywy sam z siebie, żywością bezinteresowną. Bez nachalnych szyldów i przesytu funkcji handlowej. Placowi przed hotelem dziś pełniącemu funkcje parkingu potrzeba odświeżenia i powiązania funkcjonalnego oraz kompozycyjnego z placem po drugiej stronie al. Focha, a nie kompletnej zabudowy co stara się przeforsować inwestor.

 • MIT: Planowana przebudowa dróg wokół inwestycji pomoże rozładować korki

  FAKT: Tak duży obiekt handlowy oraz parking na niemal tysiąc aut spowodują drastyczne zwiększenie poziomu ruchu samochodowego w całej okolicy i ostateczne zakorkowanie już dziś trudno przejezdych Alei. Dobudowanie kolejnych pasów ruchu do spokojnych dziś ulic Dunin-Wąsowicza, Kałuży i al. Focha nie tylko nie rozwiąże tego problemu, ale pogorszy warunki pieszych (głównych użytkowników tej przestrzeni) oraz radykalnie zmniejszy ilość zieleni w okolicy jednocześnie wpływając negatywnie na poziom hałasu i ilość trującego smogu ze spalin.

 • MIT: Nowa Cracovia nie będzie centrum handlowym tylko wielofunkcyjnym domem towarowym

  FAKT:Niemal wszystkie współcześnie powstające centra handlowe są wielofunkcyjne - poza handlem pojawiają się tam kina, kluby fitness, kręgielnie. Nie czyni to z nich jednak domów handlowych, do czego próbuje przekonać wszystkich Echo Investmet - inwestor Nowej Cracovii. Definicja Głównego Urzędu Statystycznego jasno wskazuje czym jest Dom Handlowy - Wielodziałowy (przynajmniej dwa działy branżowe) sklep o powierzchni sal sprzedażowych od 600m2 do 1999m2, prowadzący sprzedaż towarów o podobnym asortymencie jak w domu towarowym. Dom towarowy wg. GUS to zaś Wielodziałowy sklep o powierzchni sal sprzedażowych 2000m2 i więcej, prowadzący sprzedaż szerokiego i uniwersalnego asortymentu towarów nieżywnościowych, a często także towarów żywnościowych: mogą również prowadzić pomocniczą działalność gastronomiczną i usługową. Żadnej z tych definicji nie spełnia projekt Nowej Cracovii. Negowane przez inwestora zapisy projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zakazują handlu powyżej 2000 m2, a więc de facto zezwalają na realizację domu handlowego, definiowanego przez GUS. Nie dają jednak możliwości realizacji galerii/centrum handlowego, która jest prawdziwym zamiarem inwestora, niezależnie od tego jak próbowałby je nazywać.